Algemene voorwaarden

 

 

 

 

 

 

Bij het maken van een afspraak bij FotoDekimpe gaan jullie akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

-- Algemeen

 • De foto’s op www.fotodekimpe.be mogen alleen gebruikt worden door de eigenaar. Bezoekers kunnen de foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming om deze te gebruiken.

 • Voor commercieel gebruik van de foto’s kunt u contact opnemen met mij (info@fotodekimpe.be). deze mogen niet zonder overleg voor deze doeleinden gebruikt worden.

 • FotoDekimpe kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie op locatie of in de studio.

 • FotoDekimpe stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. vb. kindjes die niet meewerken, het weer,... 

 • Instellingen, organisaties of personen die vinden dat geplaatste foto’s schade toebrengen aan hun identiteit of anderszins kunnen zich, onder vermelding van gegronde redenen, melden. Ikzelf zal deze foto’s, indien de redenen door mij gegrond worden verklaard, deze van de website verwijderen.

 • Bij gebruikmaking van de diensten van FotoDekimpe in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

 • Achteraf kan er geen beroep op mij worden gedaan op klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken van foto’s vanaf een cd/dvd/usb/pc, etc.

 • Het is niet mogelijk om RAW bestanden en of onbewerkte foto's te ontvangen na de reportage. FotoDekimpe selecteert de foto's die aan de kwaliteitsnormen voldoen en zal deze onbewerkt tonen in de online galerij met het logo van FotoDekimpe erop waarbij de klant zelf de keuze kan maken welke hij/zij bewerkt wil. Deze foto's mogen in GEEN ENKEL geval gebruikt worden online, deze dienen enkel om uit te kiezen.

 • Vanwege de aard van het product is het niet mogelijk om digitale bestanden na levering te ruilen en/of retourneren. De klant is altijd zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de gewenste bestanden. Na digitale levering is die keuze altijd definitief.
 • FotoDekimpe is ten allen tijden gerechtigd de dienstverlening te stoppen als er sprake is van respectloos gedrag of agressie.

 • Foto's uit de galerij worden voorzien van een logo. De foto’s mogen niet worden gedownload en dienen louter als bezichtiging voor jullie keuze en eventuele extra aankopen.

 • Het aantal foto's waaruit men kan kiezen, kan niet op voorhand worden vastgelegd, dit hangt af van verschillende factoren.

 • De foto's worden bewerkt geleverd uiterlijk 3 weken na volledige betaling.


-- Auteursrechten

 • Het auteursrecht van de foto’s ligt te allen tijde bij FotoDekimpe.

 • De gemaakte foto's kunnen verschijnen op de website en sociale media. Laat het me weten als je dit niet wilt.

 • Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel versie voor webgebruik als hoge resolutie) op het internet te plaatsen in een andere bewerking of uitsnede dan dat deze is aangeleverd door FotoDekimpe.

 • Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van FotoDekimpe.

 • FotoDekimpe levert de bestanden aan in JPEG formaat. RAW of onbewerkte bestanden worden nooit geleverd en zijn niet te koop.


-- Prijsopgaven, betalingen en prijzen

 • Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de gebruiker (in welke vorm dan ook) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.

 • De (koop)prijs luidt in euro’s.

 • Betaling dient direct na het reserveren voor 30% voldaan te worden (mini shoots het volledige bedrag). De reservering is pas definitief als de betaling ontvangen is. Dit betekent dat tot het ontvangen van de betaling de datum ook nog door anderen geboekt kan worden.

 • De betaling moet binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op een door FotoDekimpe aan te wijzen rekening.

 • FotoDekimpe is na verloop van de genoemde termijn van 14 dagen zonder nadere ingebrekestelling bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde.

 • Indien de gebruiker bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.

 • Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen vijftien procent van het met inbegrip van voornoemde rente van de wederpartij te vorderen bedrag, doch bedragen in alle gevallen minimaal € 40,00. De wederpartij zal tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten.

 • Indien de wederpartij met de betaling jegens de gebruiker in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl -indien anders was overeengekomen- over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.

 • De foto's worden pas geleverd na betaling, ook extra gekozen foto's.


-- Annuleringsvoorwaarden

 • Annuleren kan alleen schriftelijk, via Facebook of per e-mail.

 • Annuleren voor een fotoshoot na definitieve reservering is alleen toegestaan met een geldige reden, deze reden wordt beoordeeld door FotoDekimpe.
 • ​Bij een annulatie binnen de 1week voor de fotoshoot zal het voorschot worden ingehouden.

 • Bij annulatie meer dan 1 week op voorhand waarbij het voorschot betaald is, zal een cadeaubon gegeven worden ter waarde van het voorschot.
 • Geldige redenen voor het annuleren van een reportage vallen onder ziekte, overlijden van bijvoorbeeld naaste familieleden, etc.

 • Indien er sprake is van een annulering op basis van overmacht is FotoDekimpe niet verplicht betaalde gelden te retourneren. Eventuele gereserveerde en betaalde diensten die vanwege overmacht niet door kunnen gaan zullen verzet worden naar een later tijdstip of de klant ontvangt een voucher voor het betaalde bedrag met de geldigheidsduur van 2 jaar. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop FotoDekimpe geen invloed kan uitoefenen en waardoor FotoDekimpe niet in staat is de verplichtingen na te komen.

 • FotoDekimpe is gerechtigd een fotoshoot of reportage met een geldige reden te annuleren. FotoDekimpe zal altijd haar uiterste best doen gemaakte afspraken na te komen.

 • Een fotoreportage vind altijd plaats op afspraak van een vast tijdstip. Ben je te laat voor je fotoshoot dan heeft dat gevolgen voor de fotoreportage, namelijk:
 • 0 - 30 minuten te laat: De tijd die we later starten zal van de totaaltijd van de shoot af gaan.​
 • Meer dan een half uur te laat: De shoot wordt geannuleerd zonder teruggaven van de betaalde opnamekosten.

-- Cadeaubonnen

 • Cadeaubonnen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

 • Reportages die cadeau zijn gegeven zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

 • De bon representeert de waarde ten tijde van de aankoop. Als er na aankoop een prijswijziging plaatsvindt vóórdat de bon ingewisseld is dan moet het verschil bij betaald worden om recht te hebben op de service.

 • Cadeaureportages hebben een geldigheidsduur van 2 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.

 • De leverdatum van de digitale cadeaubon (webpagina) geldt als uitgiftedatum.

 • Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle cadeau gegeven fotoshoots.

 • Fotoshoots vinden plaats op basis van beschikbaarheid in de agenda. Neem op tijd contact op om een datum te plannen.